12/18/2005


A windy, rainy predawn photo of Alyeska ski resort taken yesterday. Canon S500